Blog này của Cùi Bắp.

Đây là nơi lưu trữ những thứ về công việc, bản thân, cuộc sống thường ngày để khi cần dễ dàng coi lại :hugs:

Bạn có thể liên hệ với tôi qua Github hoặc Facebook nếu cần. :ok_hand: