Cùi Bắp
bởi Cùi Bắp
53 phút để đọc

Chuyên mục

Tags

Trong bài viết [trước] mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt môi trường và setup các kiểu dự án Dart trên Intellij IDEA. Ở bài viết này mình sẽ mô tả chi tiết về cú pháp cũng như các tính năng của Dart :expressionless:.

Nếu các bạn vẫn chưa sẵn sàng cài Dart SDK lên máy tính thì dùng tạm Dartpad để chạy thử code nhé :yum: Bấm vào nút :arrow_forward: để compile và run code.

// Define a function.
printInteger(int aNumber) {
 print('The number is $aNumber.'); // Print to console.
}

// This is where the app starts executing.
main() {
 var number = 42; // Declare and initialize a variable.
 printInteger(number); // Call a function.
}

Important concepts

Khi bạn code Dart language, hãy luôn ghi nhớ những khái niệm sau trong đầu:

 • Mọi thứ bạn gán vào các biến (variable) đều là một object, và mỗi object là một instance của class. Ngay cả numbers, functions, và null cũng là các objects. Tất cả objects được kế thừa từ [Object][] class.

 • Mặc dù Dart là ngôn ngữ strongly typed (chú trọng vào kiểu dữ liệu), nhưng type annotations lại là tuỳ chọn vì Dart có thể tự suy ra kiểu dựa vào giá trị của biến. Ví dụ trong đoạn code trên, number sẽ mang kiểu int. Khi bạn không mong đợi một kiểu nhất định nào, hãy sử dụng kiểu dynamic.

 • Dart hỗ trợ generic types, ví dụ như List<int> (một danh sách các số integers) hoặc List<dynamic> (một danh sách các objects mang kiểu bất kỳ).

 • Dart hỗ trợ top-level functions (ví dụ như main()), cũng như các functions gắn liền với một class hoặc object (tương ứng với staticinstance methods). Bạn cũng có thể tạo ra functions bên trong functions (gọi là nested hoặc local functions).

 • Tương tự, Dart hỗ trợ top-level variables, cũng như các variables gắn liền với một class hoặc object (stương ứng với staticinstance variables). Instance variables đôi lúc được biết tới với tên gọi fields hoặc properties.

 • Không giống với Java, Dart không có keywords public, protected, private. Nếu một biến (identifier) bắt đầu với dấu underscore (_), Nó sẽ là private trong library của nó (Ví dụ khi bạn import thư viện đó vào thì chúng sẽ ko thể dùng bên ngoài thư viện). Chi tiết hơn tại Libraries and visibility.

 • Identifiers có thể bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới (_), theo sau là bất kỳ sự kết hợp nào của các ký tự đó cùng với chữ số..

 • Đôi khi, việc nhìn nhận một thứ nào đó trong Dart là một expression hay một statement có thể trở nên quan trọng, do đó việc sử dụng 2 từ ngữ để mô tả sẽ rất hữu ích.

 • Dart tools có thể thông báo 2 loại vấn đề khi thực thi: warningserrors. Warnings chỉ đơn giản chỉ ra những đoạn code có thể không chạy đúng nhưng chúng không ngăn chương trình của bạn thực thi. Errors có thể là lỗi xảy ra lúc compile-time hoặc run-time. Compile-time hiển nhiên sẽ khiến code bạn không chạy được; Kết quả của run-time error lại là những exception được throw ra khi chạy.

Variables

Để khai báo một biến name tham chiếu tới String object với giá trị “Bob”, ta có thể dùng 1 trong 3 cách sau:

var name = 'Bob';

dynamic name = 'Bob';

String name = 'Bob';

Default value

Giá trị khởi tạo của một biến bất kỳ đều là null.

int lineCount;
assert(lineCount == null);

Final and const

Nếu bạn không muốn giá trị của biến bị thay đổi, hãy sử dụng final hoặc const thay vì dùng var/type; Việc hiểu rõ nguyên lý hoạt độngfinal với const không hề đơn giản một chút nào :joy:

final name = 'Bob'; // Without a type annotation
// name = 'Alice'; // Uncommenting this causes an error: Error: Setter not found: 'name'.
final String nickname = 'Bobby'; // With a type annotation

const bar = 1000000; // Unit of pressure (dynes/cm2)
const double atm = 1.01325 * bar; // Standard atmosphere

final nghĩa là single-assignment :rofl: Mỗi một biến final hoặc một thuộc tính phải có một khởi tạo. Và một khi bạn đã gán giá trị cho biến đó thì, bạn sẽ ko thể gán lại cho nó 1 giá trị khác.

final List finalList = new List();
finalList.addAll(['one', 'two', 'three']);

// Fail: can not assign new value/reference to final finalList
finalList = new List();
// But you can change the content of the list
finalList.clear();
finalList.forEach((f) => print(f));  //empty

const nghĩa là một đối tượng bất biến không đổi ở thời điểm compile code. Một khi bạn gán giá trị tới một const object thì bạn không thể thay đổi giá trị đó. Và giá trị đó phải được khởi tạo vào thời điểm compile code, chứ ko phải đợi tới thời điểm run code.

const List constList = const ['one', 'two', 'three'];
constList.add('four');  // Can not add to immutable object
constList = new List(); // Can not assign new value
constList.clear();    // Can not change the content
constList.forEach((f) => print("const $f"));

Nếu const variable ở class level, hãy sử dụng static const.

Ngoài ra, const không chỉ được dùng trong định nghĩa hằng biến (constant variables), mà nó còn có thể tạo ra hằng giá trị (constant values).

// Note: [] tạo ra một list rỗng.
// const [] tạo ra một list rỗng và không thể thay đổi (EIL: empty, immutable list).
var foo = const []; // foo đang là một EIL.
final bar = const []; // bar sẽ luôn luôn là EIL.
const baz = const []; // baz là một compile-time constant EIL.

// Nếu bạn cố tình sửa giá trị của const variable list sẽ có lỗi
// foo[0] = 1; // Cannot modify an unmodifiable list

// Bạn có thể thay đổi giá trị của một non-final, non-const variable
// Ngay cả khi nó có giá trị = const value.
foo = [1, 2];

// Bạn không thể thay đổi giá trị của 2 biến sau.
// bar = []; // Unhandled exception.
// baz = []; // Unhandled exception.

Built-in types

Dart hỗ trợ các kiểu sau:

 • numbers
 • strings
 • booleans
 • lists (hay còn gọi là arrays)
 • maps
 • runes (biểu diễn Unicode characters theo dạng chuỗi)
 • symbols

Mình sẽ chỉ đề cập tới các kiểu mà mình thích =))

Maps

Để khởi tạo một Map object, ta có thể dùng các cách sau:

var gifts = {
 // Key:  Value
 'first': 'partridge',
 'second': 'turtledoves',
 'fifth': 'golden rings'
};

var gifts = Map();
gifts['first'] = 'partridge';
gifts['second'] = 'turtledoves';
gifts['fifth'] = 'golden rings';

Sử dụng .length sẽ trả về số lượng cặp key-value trong map:

var gifts = {'first': 'partridge'};
gifts['fourth'] = 'calling birds';
assert(gifts.length == 2);

Chúng ta cũng sẽ gặp lỗi nếu cố tình thay đổi constant Map (constant values)

final constantMap = const {
 2: 'helium',
 10: 'neon',
 18: 'argon',
};

// constantMap[2] = 'Helium'; // Uncommenting this causes an error: Cannot set value in unmodifiable Map.

Runes

Trong Dart, runes là một tập hợp mã UTF-32 của string.

Unicode định nghĩa một giá trị số duy nhất cho mỗi ký tự gồm chữ cái, số và ký hiệu sử dụng trong hệ thống chữ viết trên thế giới. Vì một Dart string là sự nối tiếp tuần tự của các UTF-16 code units, biểu diễn giá trị 32-bit Unicode trong một string đòi hỏi các cú pháp đặc biệt.

Cách thông dụng để biểu diễn một mã Unicode là \uXXXX, ở đây XXXX là một chuỗi gồm 4-chữ số hexidecimal (hệ thập lục phân, cơ số 16). Ví dụ, Kí tự trái tim (♥) là \u2665. Để biểu diễn nhiều hoặc ít hơn 4 hex digits, ta đặt giá trị của chúng trong dấu ngoặc nhọn. Ví dụ với emoji (:laughing:) sẽ biểu diễn là \u{1f600}.

String class có các thuộc tính mà bạn có thể sử dụng để lấy thông về rune. codeUnitAtcodeUnit properties trả về mã 16-bit. Hoặc dùng runes property để lấy runes of a string.

Ví dụ bên dưới miêu tả mối quan hệ giữa runes, 16-bit code units, và 32-bit code points.

var clapping = '\u{1f44f}';
print(clapping);
print(clapping.codeUnits);
print(clapping.runes.toList());

Runes input = new Runes(
 '\u2665 \u{1f605} \u{1f60e} \u{1f47b} \u{1f596} \u{1f44d}');
print(new String.fromCharCodes(input));

Sẽ in ra

👏
[55357, 56399]
[128079]
♥ 😅 😎 👻 🖖 👍

Functions

Vì Dart là true object-oriented language nên function cũng là object. Bạn có thể khai báo 1 function theo các kiểu bên dưới:

bool isNoble(int atomicNumber) {
 return _nobleGases[atomicNumber] != null;
}

isNoble(atomicNumber) {
 return _nobleGases[atomicNumber] != null;
}

bool isNoble(int atomicNumber) => _nobleGases[atomicNumber] != null;

Optional parameters

 • Optional named parameters: Sử dụng dấu ngoặc nhọn {param1, param2, …}
 • Optional positional parameters: Sử dụng dấu ngoặc vuông [param1, param2, …]
 • Default parameter values: Sử dụng dấu = để khai báo giá trị mặc định cho optional parameter
String drink({String drinks = 'whisky'}) {
 return 'I am drink $drinks';
}

String say(String from, String msg, [String device]) {
 var result = '$from says $msg';
 if (device != null) {
  result = '$result with a $device';
 }
 return result;
}

print(drink());
print(drink(drinks: 'vodka'));
print(say('Bob', 'Howdy'));
print(say('Bob', 'Howdy', 'smoke signal'));

sẽ cho ra kết quả:

I am drink whisky
I am drink vodka
Bob says Howdy
Bob says Howdy with a smoke signal

The main() function

Tất cả các ứng dụng đều có một hàm top-level main(). main() trả vể kiểu void và có tham số tuỳ chọn là List<String>.

void main(List<String> arguments) {
 print(arguments);

 assert(arguments.length == 2);
 assert(int.parse(arguments[0]) == 1);
 assert(arguments[1] == 'test');
}

Chú ý khi compile code nếu muốn các câu lệnh assert có hiệu lực thì bạn nhớ thêm flag sau vào nhé:

$ dart --enable-asserts bin/main.dart 1 test

Functions as first-class objects

Dart cho phép truyền một function với tư cách là biến của một function khác, và cũng có thể gán một function vào một biến.

void printElement(int element) {
 print(element);
}

var list = [1, 2, 3];

// Pass printElement as a parameter.
list.forEach(printElement);

var loudify = (msg) => '!!! ${msg.toUpperCase()} !!!';
assert(loudify('hello') == '!!! HELLO !!!');

Anonymous functions

Bạn có thể tạo ra các hàm vô danh (anonymous function) hay đôi lúc gọi là lambda hoặc closure.

([[Type] param1[, ]]) {
 codeBlock;
};

Closures

Chỉ cần chú ý kiểu trả về của wrap function là Function.

/// Returns a function that adds [addBy] to the
/// function's argument.
Function makeAdder(num addBy) {
 return (num i) => addBy + i;
}

// Create a function that adds 2.
var add2 = makeAdder(2);

// Create a function that adds 4.
var add4 = makeAdder(4);

assert(add2(3) == 5);
assert(add4(3) == 7);

Operators

Arithmetic operators

Thấy có cái toán tử này lạ lạ :joy:

assert(5 / 2 == 2.5); // Phép chia trả về kiểu double
assert(5 ~/ 2 == 2); // Phép chia trả về kiểu int

Type test operators

Một toán tử mình nghĩ là rất mới, dùng để check kiểu của biến lúc runtime.

Phép toán Ý nghĩa
as Ép kiểu
is True nếu object có cùng kiểu được chỉ định
is! True nếu object không cùng kiểu được chỉ định

Mọi thứ trong dart đều là Object :rofl:

String s = 'String is Object';
assert(s is Object == true);

Assignment operators

// Assign value to a
a = value;
// Assign value to b if b is null; otherwise, b stays the same
b ??= value;

Ta dùng toán tử ??= khi muốn gán giá trị cho biến chỉ khi biến đó đang là null.

Logical operators

if (!done && (col == 0 || col == 3)) {
 // ...Do something...
}

Conditional expressions

condition ? expr1 : expr2

Nếu condition là true, thực hiện expr1 (và trả về giá trị của nó); ngược lại, thực hiện và trả về giá trị của expr2.

expr1 ?? expr2

Nếu expr1 khác null, trả về giá trị của chính nó; ngược lại, trả về giá trị của expr2.

Cascade notation (..)

Cascades dịch nôm na là thác nước =)) cú pháp là dấu .., cho phép anh em thực hiện nhiều thao tác tuần tự trên 1 object. Nhìn thì giống với thuật ngữ chain method (Fluent_interface) nhưng cơ chế có đôi phần khác biệt.

querySelector('#confirm') // Get an object.
 ..text = 'Confirm' // Use its members.
 ..classes.add('important')
 ..onClick.listen((e) => window.alert('Confirmed!'));

Trong đoạn code trên, thì dòng đầu gọi tới method querySelector(), trả về một selector object. Các dòng tiếp theo thực hiện các thao tác với selector object, ignore bất kỳ kết quả nào mà các method đó trả về.

Chúng ta có thể viết lại như sau:

var button = querySelector('#confirm');
button.text = 'Confirm';
button.classes.add('important');
button.onClick.listen((e) => window.alert('Confirmed!'));

Đặc biệt lưu ý là method đầu tiên hoặc function khởi tạo cascade phải trả về một object thực sự. Ví dụ đoạn code sau sẽ ko thực hiện đc:

var sb = StringBuffer();
sb.write('foo')
 ..write('bar'); // Error: method 'write' isn't defined for 'void'.

Ở dòng trên sb.write('foo') chính là giá trị khởi tạo, tuy nhiên sb.write('foo') = void, do đó bạn không thể bắt đầu một cascade trên void.

Other operators

Học thêm một toán tử mới: ?., tương tự như . dùng để truy xuất các thuộc tính của một object, nhưng an toàn hơn chút. Ví dụ: foo?.bar sẽ select ra thuộc tính bar từ foo, và nếu foo = null thì kết quả của foo?.bar = null.

Control flow statements

Dart sử dụng các câu lệnh sau để control luồng xử lý:

 • Điều kiện ifelse
 • Vòng lặp for
 • Vòng lặp whiledo-while
 • Câu lệnh breakcontinue
 • Câu lệnh switchcase
 • Câu lệnh assert

If and else

Biểu thức trong điều kiện if bắt buộc phải là kiểu bool. Đoạn code sau sẽ không thể chạy, do 1 có type là int.

if (1) {
 print('We can not execute this code!');
}

For loops

Closure bên trong Dart’s for loops có thể capture được valueindex ở thời điểm compile-time, tránh được các lỗi cơ bản hay xảy ra trong Javascript. Hãy thử so sánh 2 đoạn code và kết quả output ra giữa 2 ngôn ngữ xem sao :hugs:

 • Javascript
   var callbacks = [];
   for (var i = 0; i < 2; i++) {
    callbacks.push(() => console.log(i));
   }
   callbacks.forEach((c) => c());
  
   2
   2
  
 • Dart
   var callbacks = [];
   for (var i = 0; i < 2; i++) {
    callbacks.add(() => print(i));
   }
   callbacks.forEach((c) => c());
  
   0
   1
  

Dart support lệnh for-inforEach

var collection = [0, 1, 2];
for (var x in collection) {
 print(x); // 0 1 2
}

candidates.forEach((candidate) => candidate.interview());

Assert

Dart hỗ trợ method assert, dùng để ngăn chương trình tiếp tục thực thi nếu có bất kỳ điều kiện nào bên trong nó là false.

// Make sure the variable has a non-null value.
assert(text != null);

// Make sure the value is less than 100.
assert(number < 100);

// Make sure this is an https URL.
assert(urlString.startsWith('https'));

Để thay thế nội dung hiển thị khi assert thất bại, chúng ta thêm message vào tham số thứ hai.

var urlString = 'www.google.com';
assert(urlString.startsWith('https'), 'URL ($urlString) should start with "https".');
Failed assertion: line 7 pos 8: 'urlString.startsWith('https')': URL (www.google.com) should start with "https".

Exceptions

Throw

Thông thường chúng ta sẽ raise một exception như sau

throw new Exception("message");
throw UnimplementedError();
throw FormatException('Expected at least 1 section');

đôi khi có thể là 1 objects

throw 'Out of llamas!';

Để nâng cao chất lượng, cũng như ý nghĩa của code thì bạn nên nghiên cứu implement exception là subtype của các method/class từ ErrorException

Catch

try {
 breedMoreLlamas();
} on OutOfLlamasException {
 // A specific exception
 buyMoreLlamas();
} on Exception catch (e) {
 // Anything else that is an exception
 print('Unknown exception: $e');
} catch (e) {
 // No specified type, handles all
 print('Something really unknown: $e');
}

Bạn có thể chỉ định 1 hoặc 2 parameters cho method catch().

try {
 // ···
} on Exception catch (e) {
 print('Exception details:\n $e');
} catch (e, s) {
 print('Exception details:\n $e');
 print('Stack trace:\n $s');
}

Finally

Kiến thức vô cùng căn bản :expressionless: Code block đặt trong finally sẽ được thực thi dù có hay không có ngoại lệ.

try {
 breedMoreLlamas();
} finally {
 // Always clean up, even if an exception is thrown.
 cleanLlamaStalls();
}

try {
 breedMoreLlamas();
} catch (e) {
 print('Error: $e'); // Handle the exception first.
} finally {
 cleanLlamaStalls(); // Then clean up.
}

Classes

Dart là ngôn ngữ hướng đối tượng với class (mọi object đều là một instance của class) và mixin-based inheritance (mặc dù một class chỉ có duy nhất một superclass, nhưng mà class body (các variable, method) có thể được sử dụng lại như multiple class hierarchies (đa thừa kế)).

// Create a Point using Point().
var p1 = new Point(2, 2);

// Create a Point using Point.fromJson().
var p2 = new Point.fromJson(jsonData);

Từ Dart 2 bạn có thể bỏ từ khóa new. Ví dụ: var p1 = Point(2, 2).

Using class members

Sử dụng ?. thay cho . khi truy xuất members của class giúp ta tránh được các exception khi object có giá trị null:

// If p is non-null, set its y value to 4.
p?.y = 4;

Constructors

class Point {
 num x, y;

 Point(num x, num y) {
  // There's a better way to do this, stay tuned.
  this.x = x;
  this.y = y;
 }
}

this keyword để chỉ current instance. Dart còn hỗ trợ pattern constructor

class Point {
 num x, y;

 // Syntactic sugar for setting x and y
 // before the constructor body runs.
 Point(this.x, this.y);
}

Default constructors

Nếu bạn ko khai báo constructor cũng méo sao cả :joy:, mặc định Dart sẽ tạo ra constructor không tham số cho class đó.

Constructors aren’t inherited

Một điều đáng lưu ý là trong Dart thì subclasses không kế thừa constructor từ superclass :upside_down_face:

Named constructors

Sử dụng named constructor để có thể implement nhiều constructors cho một class:

class Point {
 num x, y;

 Point(this.x, this.y);

 // Named constructor
 Point.origin() {
  x = 0;
  y = 0;
 }
}

Invoking a non-default superclass constructor

Mặc định thì constructor của subclass sẽ gọi tới unnamed, no-argument constructor của superclass. Constructor của superclass sẽ được gọi ở điểm bắt đầu của constructor body. Nếu có một initializer list được sử dụng, nó sẽ được thực thi trước khi gọi tới superclass. Về cơ bản thì thứ tự thực thi constructor như sau:

 1. initializer list
 2. superclass’s no-arg constructor
 3. main class’s no-arg constructor

Tương tự chúng ta hãy thử xem các case sau:

 • Superclass không khai báo constructor:
   class Person {
    String firstName;
   }
  
   class Employee extends Person {
    Employee(Map data) {
     print('in Employee');
    }
   }
  
   main() {
    var emp = new Employee({});
   }
  
   in Employee
  

  Thế là subclass không gọi cái default constructor, code vẫn chạy vô tư :rofl:

 • Superclass khai báo unnamed, no-agrument constructor, và subclass gọi constructor đó (trường hợp không gọi cũng thế)
   class Person {
    String firstName;
    Person() {
     print('in Person');
    }
   }
  
   class Employee extends Person {
    Employee(Map data): super() {
     print('in Employee');
    }
   }
  
   main() {
    var emp = new Employee({});
   }
  
   in Person
   in Employee
  

  Ok, mặc cho tham số giữa constructor của super và subclass khác nhau, code vẫn ổn :rofl:

 • Superclass khai báo unamed constructor (constructor này có argument) và subclass không gọi constructor đó:
   class Person {
    String firstName;
    Person(num x) {
     print('in Person');
    }
   }
  
   class Employee extends Person {
    Employee(Map data) {
     print('in Employee');
    }
   }
  
   main() {
    var emp = new Employee({});
   }
  
   Error: The unnamed constructor in 'Person' requires arguments.
  

  NG, ko gọi ko được :rofl:

 • Superclass khai báo named constructor và subclass không gọi constructor đó
   class Person {
    String firstName;
    Person.fromJson() {
     print('in Person');
    }
   }
  
   class Employee extends Person {
    Employee(Map data) {
     print('in Employee');
    }
   }
  
   main() {
    var emp = new Employee({});
   }
  
   Error: 'Person' doesn't have an unnamed constructor.
  

  Trường hợp này cho chúng ta thấy ngay một điều là nếu superclass có một named constructor, đồng nghĩa với việc các subclass cũng phải tạo ra constructor và gọi lại construcor của superclass đó. Thử sửa lại code của Employee, ta có kết quả sau:

   class Employee extends Person {
    Employee(Map data) : super.fromJson() {
     print('in Employee');
    }
   }
  
   in Person
   in Employee
  
 • Superclass khai báo cả named & unnamed constructor thì sao ???
   class Person {
    String firstName;
    Person() {
     print('in unnamed Person');
    }
    Person.fromJson(Map data) {
     print('in fromJson Person');
    }
   }
  
   class Employee extends Person {
    Employee(Map data) : super() {  // :super.fromJson(data)
     print('in Employee');
    }
   }
  
   main() {
    var emp = new Employee({});
   }
  
   in unnamed Person  // in fromJson Person
   in Employee
  

  Rõ ràng ở trường hợp superclass có một unnamed, no-argument constructor thì gọi hay ko gọi cũng ko thành vấn đề. Và gọi cái nào cũng đc.

Chúng ta cũng có thể truyền tham số vào superclass constructor thông qua kết quả tính toán của một method, tuy nhiên tham số được truyền này (hay nội tại trong method) không được access tới this :clown_face:

class Employee extends Person {
 Employee() : super.fromJson(getDefaultData());
 // ···
}

Initializer list

// Initializer list sets instance variables before
// the constructor body runs.
Point.fromJson(Map<String, num> json)
  : x = json['x'],
   y = json['y'] {
 print('In Point.fromJson(): ($x, $y)');
}

Lưu ý: Khi khởi tạo (Ở code trên thì initializer là code block sau dấu :) không được phép truy cập tới biến this.

Trong quá trình development, bạn có thể validate inputs bằng cách sử dụng assert trong initializer list.

Point.withAssert(this.x, this.y) : assert(x >= 0) {
 print('In Point.withAssert(): ($x, $y)');
}

Redirecting constructors

Đôi lúc nhiệm vụ duy nhất của một constructor chỉ là chuyển hướng sang một constructor khác trong cùng một class. Redirecting constructor luôn có body là rỗng, và chỉ sinh ra để gọi tới một constructor khác sau dấu :.

class Point {
 num x, y;

 // The main constructor for this class.
 Point(this.x, this.y) {
  print('This coordinate: x=$x y=$y');
 }

 // Delegates to the main constructor.
 Point.alongXAxis(num x) : this(x, 0);
}

var p = Point.alongXAxis(1);
This coordinate: x=1 y=0

Trong ví dụ trên thì Point1.alongXAxis chính là redirecting constructor.

Constant constructors

Nếu như bạn muốn tạo ra một object không đổi, hãy tạo ra một const constructor, và đảm bảo rằng các variable là final:

class ImmutablePoint {
 static final ImmutablePoint origin =
   const ImmutablePoint(0, 0);

 final num x, y;

 const ImmutablePoint(this.x, this.y);
}

Factory constructors

Chúng ta sử dụng factory khi muốn implement constructor không chỉ để tạo ra một instance mới của class mà còn có thể là một instance từ cache, hoặc một subtype instance.

Ví dụ sau implement Logger class làm nhiệm vụ

class Logger {
 final String name;
 bool mute = false;

 // _cache is library-private, thanks to
 // the _ in front of its name.
 static final Map<String, Logger> _cache =
 <String, Logger>{};

 factory Logger(String name) {
  print('Logger\'s name: $name');
  print('Logger\'s cache: $_cache');
  if (_cache.containsKey(name)) {
   return _cache[name];
  } else {
   final logger = Logger._internal(name);
   _cache[name] = logger;
   return logger;
  }
 }

 Logger._internal(this.name);

 void log(String msg) {
  if (!mute) print('Log message: $msg');
 }
}

main() {
 var loggerOne = Logger('UI');
 loggerOne.log('Button clicked');
 print('**************');
 var loggerTwo = Logger('UI');
 loggerTwo.log('Icon clicked');
}
Logger's name: UI
Logger's cache: {}
Log message: Button clicked
**************
Logger's name: UI
Logger's cache: {UI: Instance of 'Logger'}
Log message: Icon clicked

Lưu ý rằng Factory constructor không thể truy cập vào this.

Methods

Instance methods

Ko có gì đặc sắc ngoài việc truy xuất tới instance variables mà ko cần this.

import 'dart:math';

class Point {
 num x, y;

 Point(this.x, this.y);

 num distanceTo(Point other) {
  var dx = x - other.x;
  var dy = y - other.y;
  return sqrt(dx * dx + dy * dy);
 }
}

Getters and setters

Nếu bạn đã từng code Typescript thì thấy không khác mấy

class Rectangle {
 num left, top, width, height;

 Rectangle(this.left, this.top, this.width, this.height);

 // Define two calculated properties: right and bottom.
 num get right => left + width;
 set right(num value) => left = value - width;
 num get bottom => top + height;
 set bottom(num value) => top = value - height;
}

void main() {
 var rect = Rectangle(3, 4, 20, 15);
 assert(rect.left == 3);
 rect.right = 12;
 assert(rect.left == -8);
}

Abstract methods

Abstract methods chỉ tồn tại bên trong abstract classes.

abstract class Doer {
 // Define instance variables and methods...

 void doSomething(); // Define an abstract method.
}

class EffectiveDoer extends Doer {
 void doSomething() {
  // Provide an implementation, so the method is not abstract here...
 }
}

Overridable operators

Phần này mô tả cách implement hoạt động của các toán tử với 1 object. Ví dụ bạn có Vector class, và bạn cần định nghĩa thêm phép + 2 vectors chẳng hạn.

< + | []
> / ^ []=
<= ~/ & ~
>= * << ==
% >>  
class Vector {
 final int x, y;

 const Vector(this.x, this.y);

 /// Overrides + (a + b).
 Vector operator +(Vector v) {
  return Vector(x + v.x, y + v.y);
 }

 /// Overrides - (a - b).
 Vector operator -(Vector v) {
  return Vector(x - v.x, y - v.y);
 }
}

void main() {
 final v = Vector(2, 3);
 final w = Vector(2, 2);

 // v == (2, 3)
 assert(v.x == 2 && v.y == 3);

 // v + w == (4, 5)
 assert((v + w).x == 4 && (v + w).y == 5);

 // v - w == (0, 1)
 assert((v - w).x == 0 && (v - w).y == 1);
}

Abstract classes

Sử dụng abstract modifier để khai báo một abstract class—Một class không thể tạo instance. Abstract classes thường được sử dụng để định nghĩa interfaces. Tuy nhiên nếu bạn muốn tạo instance từIf you want your abstract class to appear to be instantiable, define a factory constructor.

// This class is declared abstract and thus
// can't be instantiated.
abstract class AbstractContainer {
 // Define constructors, fields, methods...

 void updateChildren(); // Abstract method.
}

Implicit interfaces

Mỗi class trong Dart ngầm định nghĩa một interface chứa toàn bộ các instance member của class đó. Dị vl, abstract thì có keyword còn interface thì méo ko :rofl:

// A person. The implicit interface contains greet().
// A person. The implicit interface contains greet().
class Person {
 // In the interface, but visible only in this library.
 final _name;

 // Not in the interface, since this is a constructor.
 Person(this._name);

 // In the interface.
 String greet(String who) => 'Hello, $who. I am $_name.';
}

// An implementation of the Person interface.
class Impostor implements Person {
 get _name => '';

 String greet(String who) => 'Hi $who. Do you know who I am?';
}

String greetBob(Person person) => person.greet('Bob');

void main() {
 print(greetBob(Person('Kathy')));
 print(greetBob(Impostor()));
}

Nếu như class Impostor không khai báo method greet thì chúng ta sẽ nhận quả đắng sau

Error: The non-abstract class 'Impostor' is missing implementations for these members: 'greet'.

Dart hỗ trợ đa kế thừa

class Point implements Comparable, Location {...}

Extending a class

Sử dụng extends để tạo ra subclass, và super để trỏ tới superclass:

class Television {
 void turnOn() {
  _illuminateDisplay();
  _activateIrSensor();
 }
 // ···
}

class SmartTelevision extends Television {
 void turnOn() {
  super.turnOn();
  _bootNetworkInterface();
  _initializeMemory();
  _upgradeApps();
 }
 // ···
}

Overriding members

Subclasses có thể override (ghi đè) instance methods, getters, và setters. Chúng ta sử dụng từ khoá @override để chỉ định methods, … bị ghi đè:

class SmartTelevision extends Television {
 @override
 void turnOn() {...}
 // ···
}

Để thu hẹp (siết chặt) kiểu của method parameter hoặc instance variable hay còn gọi là type safe, bạn có thể sử dụng từ khoá covariant:

class Animal {
 String name;

 Animal(this.name);

 void chase(Animal x) {
  print('$name chase ${x.name}');
 }
}

class Dog extends Animal {
 Dog():super('Dog');
}

class Mouse extends Animal {
 Mouse():super('Mouse');
}

class Cat extends Animal {
 Cat():super('Cat');

 void chase(covariant Mouse x) {
  super.chase(x);
 }
}

void main() {
 Cat c = new Cat();
 Dog d = new Dog();
 Mouse m = new Mouse();
 d.chase(m); // Dog chase Mouse
 c.chase(m); // Cat chase Mouse
 c.chase(d); // Error: A value of type '#lib1::Dog' can't be assigned to a variable of type '#lib1::Mouse'.
}

noSuchMethod()

Hãy ghi đè phương thức noSuchMethod() trong trường hợp bạn muốn bắt các trường hợp người dùng truy cập method hoặc variable không tồn tại :sunglasses:

class A {
 // Unless you override noSuchMethod, using a
 // non-existent member results in a NoSuchMethodError.
 @override
 void noSuchMethod(Invocation invocation) {
  print('You tried to use a non-existent member: ' +
    '${invocation.memberName}');
 }
}

Enumerated types

Using enums

Để khai báo một kiểu enumerations, ta sử dụng từ khoá enum:

enum Color { red, green, blue }

Mỗi giá trị bên trong enum đều có method index getter, trả về vị trí của chúng (0-based array):

assert(Color.red.index == 0);
assert(Color.green.index == 1);
assert(Color.blue.index == 2);

Để lấy ra toàn bộ các giá trị trong enum, chúng ta sử dụng enum’s values constant.

List<Color> colors = Color.values;
assert(colors[2] == Color.blue);

Adding features to a class: mixins

Mixin là một tính năng tương tự với trait trong php, ta sử dụng withth keywords và theo sau nó là một hoặc nhiều mixin names.

class Musician extends Performer with Musical {
 // ···
}

class Maestro extends Person
  with Musical, Aggressive, Demented {
 Maestro(String maestroName) {
  name = maestroName;
  canConduct = true;
 }
}

Để implement mixin cần tạo một class kế thừa Object, không có constructor và không gọi tới super:

abstract class Musical {
 bool canPlayPiano = false;
 bool canCompose = false;
 bool canConduct = false;

 void entertainMe() {
  if (canPlayPiano) {
   print('Playing piano');
  } else if (canConduct) {
   print('Waving hands');
  } else {
   print('Humming to self');
  }
 }
}

Class variables and methods

Sử dụng static keyword để implement class-wide variables và methods.

Static variables

class Queue {
 static const initialCapacity = 16;
 // ···
}

void main() {
 assert(Queue.initialCapacity == 16);
}

Biến static sẽ không được khởi tạo cho tới khi nó được sử dụng.

Static methods

import 'dart:math';

class Point {
 num x, y;
 Point(this.x, this.y);

 static num distanceBetween(Point a, Point b) {
  var dx = a.x - b.x;
  var dy = a.y - b.y;
  return sqrt(dx * dx + dy * dy);
 }
}

void main() {
 var a = Point(2, 2);
 var b = Point(4, 4);
 var distance = Point.distanceBetween(a, b);
 assert(2.8 < distance && distance < 2.9);
 print(distance);
}

Bên trong static method không được phép sử dụng this.

Generics

Nếu đã đọc các ghi chú phía trên thì ắt hẳn bạn đã biết tới List<E> với E là một kiểu (ví dụ: int). Về mặt quy ước <…> đánh dấu List là một kiểu generic (hoặc parameterized).

Why use generics?

Lợi ích:

 • Code sinh ra tốt hơn nếu được chỉ định đúng kiểu của kết quả.
   var names = List<String>();
   names.addAll(['Seth', 'Kathy', 'Lars']);
   names.add(42); // Error
  
 • Sử dụng generic giúp giảm code duplication.
   abstract class ObjectCache {
    Object getByKey(String key);
    void setByKey(String key, Object value);
   }
   abstract class StringCache {
    String getByKey(String key);
    void setByKey(String key, String value);
   }
  

  2 class trên có thể thay bằng một class tương đương

   abstract class Cache<T> {
    T getByKey(String key);
    void setByKey(String key, T value);
   }
  

  Theo quy ước, kiểu bên trong <…> là những chữ cái như: E, T, S, K, hay V.

Using collection literals

List và map đều có thể parameterized. <type> (cho lists) và <keyType, valueType> (cho maps).

var names = <String>['Seth', 'Kathy', 'Lars'];
var pages = <String, String>{
 'index.html': 'Homepage',
 'robots.txt': 'Hints for web robots',
 'humans.txt': 'We are people, not machines'
};

Using parameterized types with constructors

Dart hỗ trợ lập trình viên chỉ định rõ một hoặc nhiều kiểu khi sử dụng constructor:

var names = List<String>();
names.addAll(['Seth', 'Kathy', 'Lars']);
var nameSet = Set<String>.from(names);

class View {
 int x;
 View(this.x);
}
var views = Map<int, View>();
views[0] = View(0);

Generic collections and the types they contain

var names = List<String>();
names.addAll(['Seth', 'Kathy', 'Lars']);
print(names is List<String>); // true

Mọi kiểu generic trong Dart đều được reified (cụ thể hoá), điều này có nghĩa là thông tin về kiểu dữ liệu được mang đi ngay cả khi runtime. Ngược lại, generic trong Java sử dụng erasure (xoá bỏ), điều này có nghĩa là bạn có thể kiểm tra được object là một List, nhưng bạn không thể kiểm tra chi tiết tới mức List<String>.

Restricting the parameterized type

Khi code một generic type, bạn có thể muốn giới hạn các kiểu parameters của nó. Khi đó hãy sử dụng extends.

class Foo<T extends SomeBaseClass> {
 // Implementation goes here...
 String toString() => "Instance of 'Foo<$T>'";
}

class Extender extends SomeBaseClass {...}

Hoàn toàn OK nếu bạn sử dụng SomeBaseClass hoặc bất kỳ subclasses nào của nó:

var someBaseClassFoo = Foo<SomeBaseClass>();
var extenderFoo = Foo<Extender>();

hoặc không một kiểu nào cả:

var foo = Foo();
print(foo); // Instance of 'Foo<SomeBaseClass>'

Nếu bạn chỉ định một kiểu non-SomeBaseClass sẽ có lỗi:

var foo = Foo<Object>();

Using generic methods

Vào lúc khởi tạo, Dart’s generic giới hạn trong classes.

T first<T>(List<T> ts) {
 // Do some initial work or error checking, then...
 T tmp = ts[0];
 // Do some additional checking or processing...
 return tmp;
}

Kiểu generic parameter trong first (<T>) cho phép bạn sử kiểu argument T ở một vài nơi:

 • Trong function’s trả về kiểu (T).
 • Trong kiểu của tham số (List<T>).
 • Trong kiểu của biến địa phương (T tmp).

Chi tiết hơn để khai báo một generic methods

 • Kiểu parameter của generic methods được liệt kê ngay sau tên của method/function và bên trong <>
   /// 2 kiểu của parameters, [K] và [V].
   Map<K, V> singletonMap<K, V>(K key, V value) {
    return <K, V>{ key, value };
   }
  
 • Trong trường hợp kiểu là class, bạn có thể thêm giới hạn cho nó
   /// Danh sách 2 số kiểu [T] dẫn xuất từ kiểu num.
   T sumPair<T extends num>(List<T> items) {
    return items[0] + items[1];
   }
  
 • Class methods (instancestatic) có thể khai báo generic parameters theo cách tương tự:
   class C {
    static int f<S, T>(int x) => 3;
    int m<S, T>(int x) => 3;
   }
  
 • Generic method với tư cách là function-typed parameters, local functions, và function expressions:
   /// Truyền vào generic method là một [callback] parameter.
   void functionTypedParameter(T callback<T>(T thing)) {}
  
   // Khai báo local generic function `itself`.
   void localFunction() {
    T itself<T>(T thing) => thing;
   }
  
   // Gán một generic function expression cho một local variable.
   void functionExpression() {
    var lambda = <T>(T thing) => thing;
   }
  

Chi tiết hơn về Generic method, các bạn xem thêm tại đây.

Libraries and visibility

Để tạo ra các shareable code base, chúng ta sử dụng 2 directives là importlibrary. Libraries ko chỉ cung cấp các APIs mà còn ẩn chứa các member chỉ tồn tại và truy xuất được (visible) bên trong chúng. Ví dụ các identifiers bắt đầu bằng dấu gạch dưới (_). Mọi ứng dụng Dart đều là các library ngay cả khi nó không sử dụng library directive.

Libraries có thể được đóng gói và sử dụng thông qua công cụ pub.

Using libraries

Sử dụng từ khoá import để chỉ định phạm vi namespace sẽ sử dụng của một library

import 'dart:html';

Với các thư viện built-in thì URI có scheme dart:, còn với các thư viện khác ta sử dụng system path hoặc scheme package:

import 'package:test/test.dart';

Specifying a library prefix

Để tránh conflict khi import, ta dùng alias:

If you import two libraries that have conflicting identifiers, then you can specify a prefix for one or both libraries. For example, if library1 and library2 both have an Element class, then you might have code like this:

import 'package:lib1/lib1.dart';
import 'package:lib2/lib2.dart' as lib2;

// Uses Element from lib1.
Element element1 = Element();

// Uses Element from lib2.
lib2.Element element2 = lib2.Element();

Importing only part of a library

Import một phần của library:

// Import only foo.
import 'package:lib1/lib1.dart' show foo;

// Import all names EXCEPT foo.
import 'package:lib2/lib2.dart' hide foo;

Lazily loading a library

Deferred loading (hay còn gọi là lazy loading) cho phép ứng dụng load các library theo nhu cầu (on demand) nếu cần. Một vài trường hợp sau có thể bạn sẽ muốn dùng deferred loading:

 • Giảm thời giản bắt đầu khởi tạo app.
 • Thực hiện A/B testing.
 • Để load chức năng ít sử dụng như hộp thoại dialog hoặc màn hình tuỳ chọn.

Để lazily load một library, bạn cần import chúng bằng cú pháp deferred as.

import 'package:greetings/hello.dart' deferred as hello;

Khi bạn cần sử dụng library, gọi hàm loadLibrary() qua định danh của chúng:

Future greet() async {
 await hello.loadLibrary();
 hello.printGreeting();
}

Trong đoạn code trên, await keyword dừng chương trình lại cho tới khi thư viện được load xong. Bạn có thể gọi loadLibrary() nhiều lần trong một thư viện mà không gặp bất cứ vấn đề gì, vì thư viện chỉ load một lần duy nhất.

Luôn ghi nhớ rằng

 • Các constant của library không được coi là constant trong file import. Nên nhớ rằng, constant không tông tại cho tới khi library được load.
 • Bạn ko thể sử dụng kiểu từ deferred library trong file import. Thay vào đó, hãy suy xét các di chuyển nó sang interface types để có thể import bằng cả deferred library và importing file.
 • Dart ngầm thêm loadLibrary() vào namespace mà bạn khai báo sử dụng deferred. loadLibrary() function trả về Future.

Implementing libraries

Tham khảo Create Library Packages nếu bạn muốn viết thư viện cho Dart.

Asynchrony support

Dart libraries là một bộ siêu đầy đủ các functions trả vể Future hoặc Stream objects. Những function này là bất đồng bộ (asynchronous), tương tự Javascript chúng ta có 1 cặp từ khoá asyncawait.

Handling Futures

Khi bạn muốn kết quả thu được hoàn thành trong tương lai (Future), bạn có 2 cách sau:

 • Sử dụng asyncawait.
 • Sử dụng Future API.

Code sử dụng asyncawait là bất đồng bộ, nhưng hầu như chúng giống như các đoạn code xử lý đồng bộ. Ví dụ, đoạn code sau sử dụng await để chờ kết quả của xử lý từ function bất đồng bộ:

await lookUpVersion();

Để dùng await thì code bắt buộc phải nằm trong async function

Future checkVersion() async {
 var version = await lookUpVersion();
 // Do something with version
}

Sử dụng try, catch, và finally để xử lý errors & cleanup trong code có sử dụng await:

try {
 version = await lookUpVersion();
} catch (e) {
 // React to inability to look up the version
}

Lưu ý: async function trả về Future object. Trong await expression, giá trị của expression thường là Future; và nếu không phải thì giá trị đó cũng sẽ tự động được wrapp vào trong Future object. Future object dẫn tới một promise trả về object. Sau cùng, giá trị của await expression sẽ trả về object đó. await expression sẽ dừng việc thực thi lại cho tới khi object sẵn sàng.

Nếu bạn gặp lỗi compile-time khi sử dụng await, hãy đảm bảo răng bạn đang sử dụng await bên trong async function. Ví dụ sau sử dụng await trong app’s main() function, body của main() phải đi kèm với keyword async:

Future main() async {
 checkVersion();
 print('In main: version is ${await lookUpVersion()}');
}

Declaring async functions

Ví dụ chuyển từ function đồng bộ sang function bất đồng bộ:

String lookUpVersion() => '1.0.0';

Future<String> lookUpVersion() async => '1.0.0';

Handling Streams

Khi bạn cần lấy giá trị từ một Stream, bạn có 2 lựa chọn

 • Sử dụng asyncasynchronous for loop (await for).
 • Sử dụng Stream API.
await for (varOrType identifier in expression) {
 // Executes each time the stream emits a value.
}
 • Giá trị của expression phải có kiểu Stream. Quá trình chạy như sau:
  1. Đợi cho tới khi stream đưa ra giá trị.
  2. Thực thi code bên trong for loop.
  3. Lặp lại 1 và 2 cho tới khi stream bị close.

Để dừng việc lắng nghe stream, bạn có thể break hoặc return, which breaks out of the for loop and unsubscribes from the stream.

Generators

Dart hỗ trợ 2 loại built-in generator functions:

 • Synchronous generator: Trả về Iterable object.
  Iterable<int> naturalsTo(int n) sync* {
   int k = 0;
   while (k < n) yield k++;
  }
  
 • Asynchronous generator: Trả về Stream object.
  Stream<int> asynchronousNaturalsTo(int n) async* {
   int k = 0;
   while (k < n) yield k++;
  }
  

Callable classes

Để có thể gọi Dart class như function, ta implement phương thức call().

class WannabeFunction {
 call(String a, String b, String c) => '$a $b $c!';
}

main() {
 var wf = new WannabeFunction();
 var out = wf("Hi","there,","gang");
 print('$out');
}
Hi there, gang!

Isolates

Hầu hết computers, hoặc mobile platforms được trang bị multi-core CPUs. Để tận dụng tối đa lợi thế đó, thông developer có thể chạy đồng thời các shared-memory threads. Tuy nhiên, việc chia sẻ trạng thái (shared-state) của các concurrency rất dễ dẫn tới lỗi cũng như làm code trở nên phức tạp.

Thay vì sủ dụng threads, tất cả Dart code được thực thi ở bên trong 1 vùng cô lập. Mỗi vùng vô lập có memory heap riêng, để đảm bảo rằng state của vùng isolate này không bị truy cập bởi vùng isolate khác.

Chi tiết tham khảo dart:isolate.

Typedefs

Trong Dart, mọi thứ đều là object. typedef, hoặc function-type alias, đặt tên cho function mà bạn có thể định nghĩa các fields và trả về types.

Đoạn code sau không sử dụng typedef, và thông tin về kiểu sẽ biến mất khi bạn gán compare = f, trong khi kiểu của f(Object, Object) → int .

class SortedCollection {
 Function compare;

 SortedCollection(int f(Object a, Object b)) {
  compare = f;
 }
}

// Initial, broken implementation.
int sort(Object a, Object b) => 0;

void main() {
 SortedCollection coll = SortedCollection(sort);

 // All we know is that compare is a function,
 // but what type of function?
 assert(coll.compare is Function);
}

Hot fix sử dụng typedef

typedef Compare = int Function(Object a, Object b);

class SortedCollection {
 Compare compare;

 SortedCollection(this.compare);
}

// Initial, broken implementation.
int sort(Object a, Object b) => 0;

void main() {
 SortedCollection coll = SortedCollection(sort);
 assert(coll.compare is Function);
 assert(coll.compare is Compare);
}

Với phiên bản Dart 2 hiện tại thì typedefs chỉ giới hạn sử dụng với function.

typedef cũng chỉ đơn giản là một alias, giúp chúng ta check kiểu của mỗi function:

typedef Compare<T> = int Function(T a, T b);

int sort(int a, int b) => a - b;

void main() {
 assert(sort is Compare<int>); // True!
}

Driving Deep

Để hiểu sâu hơn về Dart thì không còn cách nào khác ngoài mần vào core của Dart. :rofl:

Bạn có thể tìm hiểu sâu về cơ chế hoạt độc và cách sử dụng của Dart libraries tại A Tour of the Dart Libraries.

Và làm thế nào để code trong sáng, convention chuẩn, hiểu những điều nên và không nên khi code Dart, thì bạn nên đọc thêm Effective Dart.

References