Cùi Bắp
bởi Cùi Bắp
29 phút để đọc

Chuyên mục

Tags

Có rất nhiều thành phần trong một hệ điều hành Linux có thể gây ảnh hưởng tới hiệu năng của hệ thống. Việc chủ động giám sát các (monitoring) components, sẽ là cách duy nhất để bảo vệ hệ thống của bạn. Bài viết này tôi sẽ đề cập tới các công cụ và tiện ích giúp bạn có thể giám sát hệ thống dễ dàng.


1. GPU Monitoring

Khi giám sát CPU, điều quan trọng không chỉ là việc xác định CPU(s) có bị overloaded (quá tải) hay không, mà còn là nguyên nhân gây ra sự quá tải đó. Ví dụ đó là user process hay system process? Hay nếu làm việc trong môi trường máy ảo, nguyên nhân có phải là do hypervisor? Việc xác định được câu trả lời cho những câu hỏi tương tự đã đề cập sẽ giúp bạn khắc phục các vấn đề về system performance.

1.1. Basic CPU Load Information

Không dài dòng nữa, hãy cùng bắt đầu với câu lệnh uptime, cho chúng ta biết hệ thống đã chạy bao lâu. Quan trọng hơn nữa, câu lệnh này cho chúng ta một tấm ảnh chụp nhanh về số lượng người dùng trên hệ thống, và tải trung bình (load average) vào thời điểm 1, 5 và 15 phút gần nhất.

[root@centos ~]# uptime
 15:09:39 up 31 days, 3:46, 2 user, load average: 0.00, 0.01, 0.05

Khái niệm load average dễ gây nhầm lẫn cho người quản trị :confused: , giá trị này được thiết kế để mô tả CPU load.

 • Với một hệ thống single CPU (đơn CPU). Ví dụ:
  • 50% CPU được sử dụng trong khoảng. thời gian đó.
  • CPU bị overtasked, các process requests bị kẹt ở queue vì CPU đang bận handling process khác.
 • Với một hệ thống từ 2 CPUs (đa CPUs). Ví dụ:
  • 25% CPUs được sử dụng trong khoảng thời gian đó.
  • 75% CPUs được sử dụng trong khoảng thời gian đó.

Tóm lại chúng ta có công thức sau:

1.2. Detailed CPU Load Information

Một công cụ hữu ích khác để monitoring CPU là iostat. Công cụ này còn được sử dụng để monitoring disk I/O.

Khi bạn sử dụng câu lệnh iostat với -c option, sẽ cho ta kết quả thống kê liên quan tới việc sử dụng CPU từ thời điểm system booted :rocket:

[root@centos ~]# iostat -c
Linux 3.10.0-327.22.2.el7.x86_64 (centos) 2018年04月05日   _x86_64_  (2 CPU)

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
      0.16  0.00  0.23  0.00  0.00  99.62

Phần đầu tiên trong output cung cấp thông tin tóm lược về hệ thống bao gồm:

Kernel verion: Linux 3.10.0-327.22.2.el7.x86_64
Hostname: centos
Date of report: 2018年04月05日
Kernel type: _x86_64_
Number of CPUs: 2 CPU

Phần thứ hai, là report về các số liệu thống kê liên quan tới CPUs. Các giá trị được cung cấp gồm có:

 • %user — Giá trị này biểu diễn phần trăm CPU được sử dụng khi ứng dụng được chạy ở mức user-level (các processes chạy bởi tài khoản user bình thường)
 • %nice — Các câu lệnh thường xuyên được người dùng chạy bằng nice command để thay đổi ưu tiên proccess CPU
 • %system — Giá trị này biểu diễn phần trăm CPU được sử dụng bởi các processes của kernel.
 • %iowait — Giá trị này biểu diễn phần trăm CPU được sử dụng khi CPU đang chờ hoạt động disk I/O hoàn thành trước khi chuyển qua hành động kế tiếp.
 • %steal — Giá trị này chỉ gắn liền với virtual CPUs. Trong một vài trường hợp, virtual CPU phải chờ hypervisor xử lý các requests từ virtual CPUs khác. Giá trị này chỉ ra phần trăm thời gian chờ hypervisor xử lý virtual CPU’s request.
 • %idle — Giá trị này biểu diễn phần trăm thời gian CPU không xử lý bất kỳ request nào ? Ngồi chơi :satisfied:

※ Output của câu lệnh iostat với giá trị iowait cao:

[root@centos ~]# iostat -c
Linux 3.10.0-327.22.2.el7.x86_64 (centos) 2018年04月05日   _x86_64_  (1 CPU)

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
      1.84  0.00  1.18  45.33  0.00  51.65

Ở ví dụ này, output của %iowait có giá trị cao hơn mức thông thường. Nếu xảy ra các vấn đề làm cho tiến trình xử lý, service phản hồi chậm, thì đây cũng là một giá trị đáng xem xét

iostat có 2 options thường rất hay được dùng là:

 • iterval: Thời gian chờ (đơn vị: giây (s)) giữa những lần chạy lệnh iostat.
 • count: Số lần cần report.

※ Output của câu lệnh iostat được repeat 3 lần:

[root@centos ~]# iostat -c 1 3
Linux 3.10.0-327.22.2.el7.x86_64 (centos) 2018年04月05日   _x86_64_  (2 CPU)

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
      0.16  0.00  0.23  0.00  0.00  99.62

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
      0.50  0.00  0.00  0.00  0.00  99.50

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
      0.00  0.00  0.50  0.00  0.00  99.50

Một câu lệnh khác cũng cung cấp các thống kê tương tự iostatsar. Tuy nhiên câu lệnh sar hiển thị các thông tin theo khoảng thời gian 10 phút một.

[root@centos ~]# sar | head
Linux 3.10.0-327.22.2.el7.x86_64 (centos) 2018年04月05日   _x86_64_  (2 CPU)

00時00分01秒   CPU   %user   %nice  %system  %iowait  %steal   %idle
00時10分01秒   all   0.04   0.00   0.02   0.00   0.00   99.94
00時20分01秒   all   0.03   0.00   0.02   0.00   0.00   99.95
00時30分01秒   all   0.03   0.00   0.02   0.00   0.00   99.95
00時40分01秒   all   0.03   0.00   0.02   0.00   0.00   99.95
00時50分01秒   all   0.03   0.00   0.02   0.00   0.00   99.95
01時00分01秒   all   0.03   0.00   0.02   0.00   0.00   99.95
01時10分02秒   all   0.03   0.00   0.02   0.00   0.00   99.94

Nếu bạn muốn có thông tin thống kê theo từng CPU thay vì giá trị trung bình của tất cả CPUs, chúng ta có thể dùng lệnh mpstat:

[root@centos ~]# mpstat -P ALL
Linux 3.10.0-327.22.2.el7.x86_64 (centos) 2018年04月05日   _x86_64_  (2 CPU)

19時27分07秒 CPU  %usr  %nice  %sys %iowait  %irq  %soft %steal %guest %gnice  %idle
19時27分07秒 all  0.15  0.00  0.22  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  99.62
19時27分07秒  0  0.13  0.00  0.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  99.72
19時27分07秒  1  0.18  0.00  0.30  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  99.52

2. Memory Monitoring

Một hệ thống được trang bị CPU tốc độ cao vẫn có thể trở nên trì trệ nếu như gặp vấn đề về bộ nhớ. Cần lưu ý một điều: khi bạn giám sát lượng bộ nhớ sử dụng, bạn cần nhìn vào cả RAM và Swap space.

2.1. Basic Memory Usage Information

Câu lệnh đầu tiên mà tôi nghĩ tới nghi cần cung cấp thông tin về virtual memory (RAM + swap space) là free:

Ví dụ output của free command

[root@centos ~]# free
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:    4039816   219076   1940072    57968   1880668   3472192
Swap:       0      0      0
 • Mem: Dòng này mô tả về RAM
 • Swap: Dòng này mô tả về Virtual Memory

Các cột:

 • total — Giá trị này biểu diễn tổng dung lượng bộ nhớ của hệ thống.
 • used — Dung lượng bộ nhớ hiện đang được sử dụng
 • free — Dung lượng bộ nhớ còn trống.
 • shared — Giá trị này biểu diễn dung lượng bộ nhớ được sử dụng bởi tmpfs. tmpfs là một filesystem thường xuyên hiện hữu trên hard disk, nhưng thực sự lưu trữ dữ liệu trong memory.
 • buff/cache — Buffer hoặc Cache là các vị trí lưu trữ tạm thời.
 • available — Giá trị này biểu diễn bao nhiêu dung lượng bộ nhớ trống cho một tiến trình mới (new processes).

Mặc định, các giá trị hiển thị với đơn vị là kilobytes. Tuy nhiên bạn có thể hiển thị chính xác giá trị hơn với option -b/–bytes, hoặc hiển thị theo megabytes -m/–mega, hoặc gigabytes -g/–giga. Ngoài ra còn có option -h/–human hiển thị bất cứ giá trị nào thích hợp cho “human readable sizes”

[root@centos ~]# free -m
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      3945     213    1894     56    1836    3390
Swap:       0      0      0
[root@centos ~]# free -h
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      3.9G    213M    1.9G     56M    1.8G    3.3G
Swap:      0B     0B     0B

2.1. Detailed Memory Usage Information

Khi cần thông tin chi tiết hơn output mà lệnh free cung cấp, hãy nhớ tới câu lệnh vmstat

[root@centos ~]# vmstat
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
 2 0   0 1939056  712 1879776  0  0   1   1  4  5 0 0 100 0 0      0B     0B     0B

[root@centos ~]# vmstat -S M
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
 3 0   0  1894   0  1835  0  0   1   1  4  5 0 0 100 0 0
 • Procs —
  • r: Số process đang chạy hoặc chờ chạy.
  • b: Số process trong trạng thái uninterruptible sleep.
 • Memory —
  • swpd: Dung lượng virtual memory đã sử dụng.
  • free: Dung lượng memory trống.
  • buff: Dung lượng memory được sử dụng làm buffer.
  • cache: Dung lượng memory được sử dụng làm cache.
  • inact: Dung lượng memory inactive (-a option).
  • active: Dung lượng memory active (-a option).
 • Swap —
  • si: Số lượng memory đổi chỗ từ disk (/ s).   - so: Số lượng memory đã được hoán đổi sang disk (/ s).
 • IO —
  • bi: Block nhận từ block device (blocks/s).
  • bo: Block gửi block device (blocks/s).
 • System —
  • in: Số interupt trên giây. Bao gồm cả clock interrupt.
  • cs: Số lượng context switch trên giây.
 • CPU — Tỷ lệ phần trăm của tổng thời gian CPU.
  • us: Thời gian sử dụng cho việc chạy ngoài Kernel-code (bao gồm cả user time và nice time).
  • sy: Thời gian sử dụng để chạy Kernel-code.
  • id: Idle time. Phiên bản Linux 2.5.41 trở về trước bao gồm cả thời gian chời IO.
  • wa: Thời gian chờ IO. Phiên bản Linux 2.5.41 trở về trước hiển thị 0.
  • st: Thời gian bị lấy từ một máy ảo. Phiên bản Linux 2.6.11 trở về trước, không được xác định.

3. Disk I/O Monitoring

Như đã mô tả ở #1.2, để monitoring disk I/O ta có thể sử dụng command iostat, với -d option.

Output của câu lệnh iostat -d

[root@centos ~]# iostat -d
Linux 3.10.0-327.22.2.el7.x86_64 (centos) 2018年04月06日   _x86_64_  (2 CPU)

Device:      tps  kB_read/s  kB_wrtn/s  kB_read  kB_wrtn
sda        0.09     1.15     1.11  3197228  3103049
dm-0       0.04     0.92     0.34  2563425   940439
dm-1       0.00     0.06     0.03   179351   92321
 • sda — 1st SATA drive.
 • dm-0 — 1st LVM logical volume.
 • dm-1 — 2nd LVM logical volume.

Ngoài ra để dễ hình dung về hệ thống các thiết bị đĩa vật lý (physical disk device) ta sử dụng câu lệnh lsblklsblk (list block device):

[root@centos ~]# lsblk
NAME                                           MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
fd0                                            2:0  1  4K 0 disk
sda                                            8:0  0  15G 0 disk
└─sda1                                           8:1  0  15G 0 part /
sr0                                            11:0  1 1024M 0 rom
loop0                                           7:0  0 100G 0 loop
└─docker-8:1-18189904-pool                                253:0  0 100G 0 dm
 └─docker-8:1-18189904-8a772e0b6b668d6821501582485f3baaf49d6dc44d52f9e38d1d507f4aca27f9 253:1  0  10G 0 dm  /var/lib/docker/devicemapper/mnt/8a772e0b6b668d6821501582485f3baaf49d6dc44d52f9e38d1d507f4aca27f9
loop1                                           7:1  0  2G 0 loop
└─docker-8:1-18189904-pool                                253:0  0 100G 0 dm
 └─docker-8:1-18189904-8a772e0b6b668d6821501582485f3baaf49d6dc44d52f9e38d1d507f4aca27f9 253:1  0  10G 0 dm  /var/lib/docker/devicemapper/mnt/8a772e0b6b668d6821501582485f3baaf49d6dc44d52f9e38d1d507f4aca27f9

Có thể bạn đã biết về các devices như sda, sr0. Tuy nhiên, tên device LVM có thể cần hơi khéo léo hơn chút. Command như lsblkmount hiển thị tên device mapper của logical volume trong khi iostat hiển thị tên real device.

Trong output của command lsblk bạn có thể thấy docker-8:1-18189904-pool là một lvm logical volume, tương ứng với dm-0 hoặc dm-1.

Tất cả các device mapper names được lưu trữ tại thư mục /dev/mapper.

[root@centos ~]# ls -l /dev/mapper/
合計 0
crw------- 1 root root 10, 236 3月 5 11:23 control
lrwxrwxrwx 1 root root    7 3月 7 16:50 docker-8:1-18189904-8a772e0b6b668d6821501582485f3baaf49d6dc44d52f9e38d1d507f4aca27f9 -> ../dm-1
lrwxrwxrwx 1 root root    7 3月 5 11:23 docker-8:1-18189904-pool -> ../dm-0

Nếu bạn còn chưa hiểu các mô tả trong output của command iostat thì hãy xem giải thích dưới đây nhé :parasol_on_ground:

 • tps — Giá trị transfer/s cho mỗi device.
 • kB_read/s — Số kilobytes/s đọc từ device.
 • kB_wrtn/s — Số kilobytes/s ghi vào device.
 • kB_read — Số kilobytes đọc từ device.
 • kB_wrtn — Số kilobytes ghi vào device.

Ngoài việc hiển thị lịch sử thông tin liên quan tới CPU, câu lệnh sar được nhắc tới ở phần trước, cũng hiển thị cả thông tin giống với iostat :point_down:

[root@centos ~]# sar -d | head
Linux 3.10.0-327.22.2.el7.x86_64 (centos) 2018年04月06日   _x86_64_  (2 CPU)

00時00分01秒    DEV    tps rd_sec/s wr_sec/s avgrq-sz avgqu-sz   await   svctm   %util
00時10分01秒  dev8-0   0.05   0.00   0.45   9.10   0.00   2.27   1.23   0.01
00時10分01秒 dev253-0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
00時10分01秒 dev253-1   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
00時20分01秒  dev8-0   0.05   0.00   0.37   7.47   0.00   1.43   0.80   0.00
00時20分01秒 dev253-0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
00時20分01秒 dev253-1   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
00時30分01秒  dev8-0   0.03   0.00   0.31   9.30   0.00   0.70   0.45   0.00

Listing Open Files

lsof command cũng cung cấp các thông tin chi tiết về disk I/O, nhưng nếu chạy không chỉ định tham số hoặc options, sẽ rất khó để người quản trị nắm bắt được. Ví dụ hãy xem kết quả của 2 câu lệnh bên dưới:

[root@centos ~]# lsof | head -2
COMMAND   PID  TID      USER  FD   TYPE       DEVICE SIZE/OFF    NODE NAME
systemd    1         root cwd    DIR        8,1   4096    128 /

[root@centos ~]# lsof | wc -l
5463

Câu lệnh đầu tiên hiển thị 2 dòng, bao gồm header và thông tin mô tả một file được mở, với mỗi dòng được thêm vào sau đó tương ứng với một file khác được mở.

Ở câu lệnh thứ hai, bạn có thể thấy một con số chính là tổng số dòng output cho câu lệnh lsof. Có nghĩa là hiện tại có 5,463 file đang mở. Và dĩ nhiên ko một ai muốn đọc hết thông tin này :joy:

Rất may, chúng ta còn một cứu cánh với câu lệnh lsof-u option:

[root@centos ~]# lsof -u vuongnv
COMMAND  PID  USER  FD  TYPE       DEVICE SIZE/OFF   NODE NAME
sshd  37157 vuongnv cwd  DIR        8,1   4096   128 /
sshd  37157 vuongnv rtd  DIR        8,1   4096   128 /
sshd  37157 vuongnv txt  REG        8,1  819520 17716356 /usr/sbin/sshd
sshd  37157 vuongnv DEL  REG        0,4      9790810 /dev/zero
sshd  37157 vuongnv mem  REG        8,1   37328 18790695 /usr/lib64/libnss_sss.so.2
sshd  37157 vuongnv mem  REG        8,1   15472 50586020 /usr/lib64/security/pam_lastlog.so
...
bash  37249 vuongnv mem  REG        8,1   26254  89132 /usr/lib64/gconv/gconv-modules.cache
bash  37249 vuongnv  0u  CHR       136,0    0t0    3 /dev/pts/0
bash  37249 vuongnv  1u  CHR       136,0    0t0    3 /dev/pts/0
bash  37249 vuongnv  2u  CHR       136,0    0t0    3 /dev/pts/0
bash  37249 vuongnv 255u  CHR       136,0    0t0    3 /dev/pts/0
 • COMMAND — Câu lệnh mở file.
 • PID — Process ID của câu lệnh mở file.
 • USER — Người dùng chạy câu lệnh.
 • FD — Các thông tin về việc file được sử dụng như thế nào, …
 • TYPE — Kiểu của node (file) được mở. Ví dụ DIR là directory, REG là regular node, CHR là character special node, IPv4 là một IPv4 socket node, …
 • DEVICE — Đây là giá trị device number. Giá trị này liên quan tới device vật lý, ví dụ SATA hard drive hoặc pseudo drive. Nếu bạn muốn xác định rõ device hãy sử dụng câu lệnh sau:
  [root@centos ~]# ls -l /dev | grep "8, *1"
  brw-rw---- 1 root disk   8,  1 3月 5 11:23 sda1
  

  Kí tự * là bắt buộc phải có, do có spaces trong device name.

 • SIZE/OFF — File size hoặc File offset. Đơn vị byte.
 • NODE — Giá trị của node phụ thuộc vào kiểu của node.
 • NAME — Đường dẫn tuyệt đối tới node.

Dưới đây là một số tuyệt kỹ khi dùng lsof :dagger:

:owl: Hiển thị các nodes của các processes đang chạy trên cổng network được chỉ định. Ví dụ với cổng SSH: lsof -i TCP:22

:octopus: Liệt kê các nodes của processes liên quan tới IPv4: lsof -i 4

:turtle: Liệt kê các command mở kết nối mạng: lsof -i

[root@centos ~]# lsof -i
COMMAND   PID  USER  FD  TYPE  DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
chronyd   651 chrony  1u IPv4  20615   0t0 UDP localhost:323
chronyd   651 chrony  2u IPv6  20616   0t0 UDP localhost:323
dhclient  720  root  6u IPv4  22181   0t0 UDP *:bootpc
dhclient  720  root  20u IPv4  22160   0t0 UDP *:23109
dhclient  720  root  21u IPv6  22161   0t0 UDP *:8635
dhclient  722  root  6u IPv4  21023   0t0 UDP *:bootpc
dhclient  722  root  20u IPv4  21013   0t0 UDP *:55470
...

:lizard: Loại trừ các nodes thuộc về user đã chỉ định: lsof -u ^root

[root@centos ~]# lsof -p 100
COMMAND PID USER  FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
rcuos/26 100 root cwd    DIR  8,1   4096 128 /
rcuos/26 100 root rtd    DIR  8,1   4096 128 /
rcuos/26 100 root txt  unknown           /proc/100/exe

:scorpion: Liệt kê dự trên Process ID, ví dụ PID 100: lsof -p 100

[root@centos ~]# lsof /usr/bin/bash
COMMAND  PID  USER FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
bash  21814 vuongnv txt  REG  8,1  960376 89151 /usr/bin/bash
bash  21857  root txt  REG  8,1  960376 89151 /usr/bin/bash

:blowfish: Hiển thị output liên quan tới một file nhất định. Ví dụ /usr/bin/bash: lsof /usr/bin/bash

[root@centos ~]# lsof /usr/bin/bash
COMMAND  PID  USER FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
bash  21814 vuongnv txt  REG  8,1  960376 89151 /usr/bin/bash
bash  21857  root txt  REG  8,1  960376 89151 /usr/bin/bash

:boar: Hiển thị output của tất cả các file trong một thư mục. Ví dụ /usr/bin: lsof +d /usr/bin

[root@centos ~]# lsof +d /usr/bin
COMMAND   PID      USER FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF  NODE NAME
lsmd    625 libstoragemgmt txt  REG  8,1  24016 2046072 /usr/bin/lsmd
dbus-daem  629      dbus txt  REG  8,1  441176 514706 /usr/bin/dbus-daemon
abrt-watc  632      root txt  REG  8,1  15336 2025405 /usr/bin/abrt-watch-log
vmtoolsd  639      root txt  REG  8,1  44792 553313 /usr/bin/vmtoolsd
dockerd   790      root txt  REG  8,1 33368760 1403499 /usr/bin/dockerd
tuned    794      root txt  REG  8,1   7136 278959 /usr/bin/python2.7
docker-co  990      root txt  REG  8,1 7115584 1403493 /usr/bin/docker-containerd
...

4. Network I/O Monitoring

Như đã trình bày ở phần trước, câu lệnh lsof cũng rất hữu dụng khi bạn muốn xác định những gì đang xảy ra với network. Và để hiển thị chi tiết thông tin về network I/O hơn ta lại dùng câu lệnh netstat :joy:

[root@centos ~]# netstat -r
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags  MSS Window irtt Iface
default     gateway     0.0.0.0     UG    0 0     0 eno16777984
10.21.0.0    0.0.0.0     255.255.248.0  U     0 0     0 eno16777984
172.16.0.0   192.168.104.254 255.252.0.0   UG    0 0     0 eno33557248
172.17.0.0   192.168.104.254 255.255.255.0  UG    0 0     0 eno33557248
172.20.0.0   0.0.0.0     255.255.0.0   U     0 0     0 docker0
172.21.0.0   0.0.0.0     255.255.0.0   U     0 0     0 br-130d53424141
...

Thực sự mà nói đây không phải là một phương pháp giám sát mạng mà chỉ cung cấp cho chúng ta các thông tin hữu ích về route. Bằng cách thêm -s option, chúng ta có đầu ra hiển thị tóm tắt thống kê network dựa trên protocol:

[root@centos ~]# netstat -s
Ip:
  1621763 total packets received
  1398076 forwarded
  0 incoming packets discarded
  158829 incoming packets delivered
  1599558 requests sent out
  24 dropped because of missing route
Icmp:
  0 ICMP messages received
  0 input ICMP message failed.
  ICMP input histogram:
  58635 ICMP messages sent
  0 ICMP messages failed
  ICMP output histogram:
    destination unreachable: 58635
IcmpMsg:
    OutType3: 58635
Tcp:
  36061 active connections openings
  403 passive connection openings
  35528 failed connection attempts
  26 connection resets received
  1 connections established
  187665 segments received
  194697 segments send out
  537 segments retransmited
  0 bad segments received.
  35887 resets sent
...

Dưới đây là một số tuyệt kỹ khi dùng netstat :dagger:

 • -l — Hiển thị network sockets đang trong trạng thái lắng nghe.
 • -lt — Hiển thị TCP sockets đang trong trạng thái lắng nghe.
 • -lu — Hiển thị UDP sockets đang trong trạng thái lắng nghe.
 • -p — Hiển thị program name và PID trong output.
 • -n — Tăng tốc câu lệnh netstat, giảm trễ khi DNS chưa respond.
 • -c — Update output realtime.

5. Additional Monitoring Tools

Listing processes

Sử dụng câu lệnh ps với option -fe để hiện thị thông tin chi tiết của các processes:

[root@centos ~]# ps -fe
UID    PID PPID C STIME TTY     TIME CMD
root     1   0 0 3月05 ?   00:00:42 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize 21
root     2   0 0 3月05 ?   00:00:00 [kthreadd]
root     3   2 0 3月05 ?   00:00:02 [ksoftirqd/0]
root     7   2 0 3月05 ?   00:00:00 [migration/0]
root     8   2 0 3月05 ?   00:00:00 [rcu_bh]
root     9   2 0 3月05 ?   00:00:00 [rcuob/0]
...
root    137   2 0 3月05 ?   00:00:00 [rcuos/63]
root    138   2 0 3月05 ?   00:00:10 [watchdog/0]
root    139   2 0 3月05 ?   00:00:07 [watchdog/1]
root    140   2 0 3月05 ?   00:00:00 [migration/1]
root    141   2 0 3月05 ?   00:00:01 [ksoftirqd/1]
root    144   2 0 3月05 ?   00:00:00 [khelper]
root    145   2 0 3月05 ?   00:00:00 [kdevtmpfs]
...
vuongnv 22058 22056 0 12:27 ?    00:00:00 sshd: vuongnv@pts/1
vuongnv 22059 22058 0 12:27 pts/1  00:00:00 -bash
root   22107   2 0 12:30 ?    00:00:00 [kworker/1:1]
root   22108   2 0 12:30 ?    00:00:00 [kworker/0:0]
root   22109 22059 0 12:32 pts/1  00:00:00 ps -fe
...

Để hiện thị mối liên hệ của processes theo cấu trúc cây, ta dùng lệnh pstree

systemd─┬─NetworkManager─┬─2*[dhclient]
    │        └─2*[{NetworkManager}]
    ├─abrt-dbus───2*[{abrt-dbus}]
    ├─abrt-watch-log
    ├─abrtd
    ├─3*[agetty]
    ├─atd
    ├─auditd───{auditd}
    ├─chronyd
    ├─crond
    ├─dbus-daemon
    ├─dockerd─┬─docker-containe─┬─docker-containe─┬─redis-server───2*[{redis-server}]
    │     │         │         └─9*[{docker-containe}]
    │     │         ├─docker-containe─┬─mysqld───22*[{mysqld}]
    │     │         │         └─9*[{docker-containe}]
    │     │         ├─docker-containe─┬─bash─┬─apache2───7*[apache2]
    │     │         │         │   └─supervisord
    │     │         │         └─9*[{docker-containe}]
    │     │         ├─docker-containe─┬─bash───node───9*[{node}]
    │     │         │         └─7*[{docker-containe}]
    │     │         ├─docker-containe─┬─node───9*[{node}]
    │     │         │         └─8*[{docker-containe}]
    │     │         ├─docker-containe─┬─java───30*[{java}]
    │     │         │         └─8*[{docker-containe}]
    │     │         └─17*[{docker-containe}]
    │     ├─3*[docker-proxy───4*[{docker-proxy}]]
    │     ├─docker-proxy───5*[{docker-proxy}]
    │     └─23*[{dockerd}]
    ├─irqbalance
    ...
    └─wpa_supplicant

Để hiển thị các thông tin cơ bản của hệ thống như running time, average system load, số lượng process đang chạy, CPU statistics, thông tin memory, … Ta dùng lệnh top

[root@centos ~]# top
top - 12:40:35 up 36 days, 1:17, 2 users, load average: 0.01, 0.02, 0.05
Tasks: 322 total,  2 running, 320 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s): 0.5 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 99.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem : 4039816 total,  270408 free, 1154400 used, 2615008 buff/cache
KiB Swap:    0 total,    0 free,    0 used. 2507692 avail Mem

 PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND
19259 kmarkov  20  0 3617044 521104 17156 S  1.0 12.9 18:56.09 java
19034 kmarkov  20  0 1319548 138388 12620 S  0.3 3.4  4:41.12 node
20888 root   20  0    0   0   0 R  0.3 0.0  0:02.95 kworker/0:2
21996 root   20  0    0   0   0 S  0.3 0.0  0:11.05 kworker/1:2
22192 root   20  0 157828  2424  1552 R  0.3 0.1  0:00.03 top
  1 root   20  0  41288  3492  2156 S  0.0 0.1  0:42.14 systemd
  2 root   20  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.74 kthreadd
  3 root   20  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:02.56 ksoftirqd/0
  7 root   rt  0    0   0   0 S  0.0 0.0  0:00.49 migration/0
...

6. Summary

Việc monitoring system là không thể thiếu khi bạn triển khai hệ thống trên staging cũng như production. Bài viết này chỉ giới thiệu các câu lệnh và khái niệm cơ bản, khi deploy và vận hành hệ thống trên môi trường end-user bạn sẽ còn gặp rất nhiều vấn đề phức tạp, lúc đó ngoài việc monitoring còn yêu cầu setup thêm Alerting tool, … Hơn nữa việc sử dụng các hệ thống monitoring tự động như Zabbix hay Prometheus sẽ tiết kiệm chi phí về nhân lực và hạ tầng hơn rất nhiều.

Nếu có thời gian, mình sẽ viết tiếp bài triển khai Prometheus + Grafana + Alertmanager + cAdvisor + Swarm Visualizer trên Swarm Network.


7. References

LPIC-2 Cert Guide: (201-400 and 202-400 exams) (Certification Guide)