[List.js] Thêm mới và xoá bỏ row trong table

Trong lúc dịch tài liệu dự án, mình bắt gặp 1 yêu cầu nhỏ. Cụ thể là ở màn hình create (tạo mới) cần tạo ra một danh sách input động, các row trong table có thể tăng giảm dựa vào button hoặc . Thực tế, đây là bài toán khá quen thuộc và dễ dàng thực hiện với các framework hỗ trợ data-binding như React, Angular hay VueJs. Tuy nhiên do đặc thù là maintaince một tool khá cũ của khách nên cũng không muốn add thêm mấy cái đao to búa lớn quá. :sunglasses:

2 phút để đọc

Cùi Bắp’s blog

Từ hôm nay mình sẽ viết lại những gì mình học được trong một ngày vào đây.

~1 phút để đọc