Cùi Bắp
bởi Cùi Bắp
8 phút để đọc

Chuyên mục

Tags

Trong bài viết này mình mô tả một sự cố gần đây xảy ra trong hệ thống mà mình gặp phải khiến RDS Database CPU/Memory luôn gặp phải tình trạng quá tải, ảnh hưởng tới trải nghiệm người dùng. Đồng thời chia sẻ về các giải pháp khả thi mà các thành viên trong đội dự án đã thử triển khai thành công. Thực tế, còn có nhiều giải pháp xịn hơn, nếu bạn đã từng gặp phải vấn đề này, hãy để lại comment chia sẻ nhé 🚀

Hệ thống của mình là một web app thông thường được host trên AWS với mô hình giản lược sau:

Toàn bộ Traffic sẽ đi qua các thành phần CloudFront, ALB trươc khi tới ECS Cluster.

Cụm ECS gồm có 3 thành phần Container chính

Vấn đề

Vào một ngày bình thường như bao ngày, AWS liên tục gửi alert về việc % sử dụng CPU của RDS Database liên tục trên ngưỡng 90% đáng báo động 😢

Trước hoàn cảnh đó, cả team cần gấp rút tìm ra nguyên nhân tại sao lại xảy ra hiện tượng như vậy. Chúng ta hãy sang phần tiếp theo xem đội dự án đã xử lý ra sao.

Quá trình điều tra

Giai đoạn 1

Thuận tự nhiên, lỗi ở RDS thì engineer vào AWS RDS Performance Insight > TOP SQL. Phát hiện ra câu query chính khiến tải RDS tăng.

SELECT `articles`.`id`
FROM `articles`
WHERE `articles`.`deleted_at` IS NULL
ORDER BY `articles`.`id`
DESC LIMIT 8 OFFSET 357678
/*controller:article,action:index*/

Câu query thực gây ra việc tăng tải của hệ thống đã được thay đổi

Hàng loạt các câu query tương tự như trên xuất hiện trong bảng xếp hạng TOP những câu query chiếm tài nguyên của RDS.

Ở giai đoạn này chúng tôi phán đoán ở ArticleController > Index action đang phát sinh nhiều request hơn thực tế.

Giai đoạn 2

Điều tra log người dùng truy cập hệ thống xem bất thường gì không.

Với thiết kế ban đầu, hệ thống sẽ lưu toàn bộ dữ liệu log người dùng truy cập để phục vụ cho Marketing InsightDebug. Logs được đẩy vào Opensearch và Visualize trên Kibana.

Filter log truy cập url article bởi NGINX theo khoảng thời gian, team phát hiện số lượng request tăng đột biết từ 10~15k request trong khoảng thời gian phát sinh sự cố. Đặc biết khi chú ý tới giá trị OFFSET câu query SQL ở giai đoạn 1, và query parameter phân trang ?page=. Nhận thấy các số trong page đều chạy từ nhỏ đến rất lớn (>= 10,000), hành vi này không giống với thực tế end-user sử dụng mà thay vào đó khá giống từ Crawler Bot đi thu thập dữ liệu.

Trích xuất thông tin từ dữ liệu log, đội dự án thu được 2 thông tin chính:

 • Dải IP của BOT (Check thông tin tại ipinfo)
  • 123.100.101.0/24
  • 123.100.102.0/24
  • Đã chỉnh sửa khác với giá trị thực tế
  • Để get network IP / CIDR 24 từ danh sách các IP có thể dụng đoạn code Javascript/NodeJS sau:

   const ipList = [
    '123.100.101.1',
    '123.100.101.2',
    '123.100.102.5',
    ...
   ];
   
   function getCIDR(ip) {
    const ipParts = ip.split('.');
    return ipParts.slice(0, 3).join('.') + '.0/24';
   }
   
   const cidrArray = ipList.map(getCIDR);
   
   const uniqueCIDRs = Array.from(new Set(cidrArray));
   
   console.log(uniqueCIDRs);
   
 • Header User-Agent của BOT

  Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
  

Giải pháp

Kết thúc giai đoạn 2, đội dự án phán đoán nguyên nhân RDS tăng tải do xuất hiện nhiều request từ Crawler Bot.

Đầu tiên cần xác định quan điểm chặn, phạm vi ảnh hưởng tới người dùng thực:

 • Chặn những page mà chỉ có Bot muốn vào, người dùng hiếm vào (Hành vi)
 • Chặn những page có performance thấp, ảnh hưởng RDS nếu tần suất truy cập nhiều

Từ đó đưa ra các giải pháp block access / chặn truy cập từ Crawler Bot như.

 • Chặn truy cập theo header trên ALB listener rules
  • Condition match header của Bot
  • Action return fixed response 503
 • Chặn truy cập từ các client IP thuộc dải IP của Bot / 1 trong 2 cách
  • Chặn truy cập trên WAF > WebACLs
   • Sử dụng Rule builder > Block hoặc Rate Limit các truy cập từ IP set của Bot
    • Rate-based rule statement
    • Cấu hình các quy tắc - Aggregation options and keys
    • Ví dụ:

     Mặc định mỗi WebACLs sẽ có 5000 WCU (WAF web ACL capacity units). 1 Rule trên sẽ mất 7 WCU. Nếu dùng quá 1500 WCU thì bạn cần lưu ý thêm Price của AWS WAF tại đây, bởi lúc đó AWS sẽ charge phí sử dụng.

   • Có thể sử dụng thêm Match regex URI / Query string với condition ?page= để giảm thiểu độ ảnh hưởng
  • Chặn truy cập ở NGINX Layer
   • Sử config của NGINX bằng cách thêm phần map là IP range của Bot. ($http_cf_client_ip là real client IP được thêm vào header từ CloudFront)
   http {
    map $http_cf_client_ip $block_access {
     ~*^123\.100\.101\..*$  1;
     ~*^123\.100\.102\..*$  1;
     default         0;
    }
   
    server {
   
     location / {
      if ($block_access) {
       return 403;
      }
      try_files $uri @app;
     }
   
     location @app {
      proxy_pass http://app_service;
      ...
     }
    }
   }
   

Sau nhiều cân nhắc thì kết quả đội dự án quyết định sử dụng giải pháp AWS WAF - WebACLs với khả năng block request linh hoạt và hiệu quả.

Kiểm tra

Sử dụng conditions với điều kiện hẹp hơn, và các công cụ benchmark request như ApacheBench

$ ab -A basicAuthUsername:basicAuthPassword -n 100 -c 10 "https://example.com/"

-n requests: Số lượng request được gửi
-c concurrency: Số lượng request được thực hiện 1 thời điểm

Bổ sung kiến thức: CloudFront không pass Client IP sang ALBNGINX, vậy làm thế nào để có thể get được Client IP trên các Layer này ??

Trên lý thuyết AWS cung cấp header “CloudFront-Viewer-Address” - Adding CloudFront request headers . Tuy nhiên muốn pass header này qua origin* cần **disable caching với Cache Policy.

Xem lại sơ đồ kiến trúc hệ thống, chúng ta thấy CloudFront module có trigger Lambda@Edge Function mỗi khi có request tới (Event Type = Origin-request). Về cơ bản để thêm header thì chỉ cần một đoạn code Javascript như sau:

'use strict';

exports.handler = (event, context, callback) => {
  const request = event.Records[0].cf.request;
  const clientIp = event.Records[0].cf.request['clientIp'];
  const headerName = 'CF-Client-IP';
  request.headers[headerName.toLowerCase()] = [{ key: headerName, value: clientIp }];
  callback(null, request);
  return;
};

Tham khảo thêm về Adding HTTP Security Headers Using Lambda@Edge and Amazon CloudFront

Trên NGINX layer config như sau để log ra Client IP

log_format main escape=json
 '{'
  ...
  '"request":"$request",'
  '"request_method":"$request_method",'
  '"host":"$host",'
  '"uri":"$uri",'
  '"status":"$status",'
  '"http_cf_client_ip":"$http_cf_client_ip",'
  ...
 '}';

access_log /var/log/nginx/access.log main;

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới tận cuối bài viết 😆