Cùi Bắp
bởi Cùi Bắp
5 phút để đọc

Chuyên mục

Tags

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ về cách debug Go code trên Visual Studio Code. Trước hết, chúng ta hãy tạo 1 đoạn code sample về tính số Fibonacci từ một danh sách các số cho trước trong Go như sau:

fibonacci.go

package main

import "fmt"

var m = make(map[int]int, 0)

func fib(n int) int {
	if n < 2 {
		return n
	}

	var f int
	if v, ok := m[n]; ok {
		f = v
	} else {
		f = fib(n-2) + fib(n-1)
		m[n] = f
	}
	return f
}

func main() {
	args := []int{5, 1, 9, 98, 6}
	for _, n := range args {
		x := fib(n)
		fmt.Printf("fib(%d) = %d\n", n, x)
	}
}

Để chạy chương trình ta dùng lệnh đơn giản sau:

$ go run fibbonaci.go

Debug trên Terminal

Cài đặt

 • Delve Debugger: Xem hướng dẫn cài đặt tại đây

Sử dụng

 • [1]. Compile và debugging main package

  $ dlv debug fibonnaci.go
  
 • [2]. Show source code

  (dlv) list fibonnaci.go:26
  22: func main() {
  23:     args := []int{5, 1, 9, 98, 6}
  24:     for _, n := range args {
  25:         x := fib(n)
  26:         fmt.Printf("fib(%d) = %d\n", n, x)
  27:     }
  28: }
  
 • [3]. Set breakpoint: Có thể set theo Line number hoặc Function name

  (dlv) break fibonacci.go:26
  Breakpoint 1 (enabled) set at 0x10cdff8 for main.main() ./fibonacci.go:26
  
  (dlv) break main.fib
  Breakpoint 2 (enabled) set at 0x10cdd53 for main.fib() ./fibonacci.go:7
  
  (dlv) break fibonacci.go:25
  Breakpoint 3 (enabled) set at 0x10cdfe5 for main.main() ./fibonacci.go:25
  
 • [4]. Lấy danh sách breakpoints hiện tại

  (dlv) breakpoints
  Breakpoint runtime-fatal-throw (enabled) at 0x1039440 for runtime.fatalthrow() /usr/local/go/src/runtime/panic.go:1163 (0)
  Breakpoint unrecovered-panic (enabled) at 0x10394c0 for runtime.fatalpanic() /usr/local/go/src/runtime/panic.go:1190 (0)
      print runtime.curg._panic.arg
  Breakpoint 1 (enabled) at 0x10cdff8 for main.main() ./fibonacci.go:26 (0)
  Breakpoint 2 (enabled) at 0x10cdd53 for main.fib() ./fibonacci.go:7 (0)
  Breakpoint 3 (enabled) at 0x10cdfe5 for main.main() ./fibonacci.go:25 (0)
  
 • [5]. Để xoá Breakpoint số (1)

  (dlv) clear 1
  
 • [6]. Run/Execute program cho tới khi gặp breakpoint / dùng lệnh continue hoặc c

  (dlv) continue
  > main.main() ./fibonacci.go:25 (hits goroutine(1):1 total:1) (PC: 0x10cdfe5)
    20: }
    21:
    22: func main() {
    23:     args := []int{5, 1, 9, 98, 6}
    24:     for _, n := range args {
  => 25:         x := fib(n)
    26:         fmt.Printf("fib(%d) = %d\n", n, x)
    27:     }
    28: }
  
  (dlv) print n
  5
  
  (dlv) print x
  Command failed: could not find symbol value for x
  

  Ở trên ta thấy giá trị của x chưa defined vì theo logic chương trình cần tính toán ở hàm fib(n)

 • [7]. Nhảy bước đơn vào từng block với step hoặc s / Muốn nhảy khỏi block với stepout hoặc so

  (dlv) step
  > main.fib() ./fibonacci.go:7 (hits goroutine(1):1 total:1) (PC: 0x10cdd53)
    2:
    3: import "fmt"
    4:
    5: var m = make(map[int]int, 0)
    6:
  =>  7: func fib(n int) int {
    8:     if n < 2 {
    9:         return n
    10:     }
    11:
    12:     var f int
  
  (dlv) so
  > main.fib() ./fibonacci.go:7 (hits goroutine(1):2 total:2) (PC: 0x10cdd53)
    2:
    3: import "fmt"
    4:
    5: var m = make(map[int]int, 0)
    6:
  =>  7: func fib(n int) int {
    8:     if n < 2 {
    9:         return n
    10:     }
    11:
    12:     var f int
  
 • [8]. Nhảy bước đơn từng câu lệnh với next hoặc n

  (dlv) next
  > main.fib() ./fibonacci.go:8 (PC: 0x10cdd6a)
    3: import "fmt"
    4:
    5: var m = make(map[int]int, 0)
    6:
    7: func fib(n int) int {
  =>  8:     if n < 2 {
    9:         return n
    10:     }
    11:
    12:     var f int
    13:     if v, ok := m[n]; ok {
  (dlv) next
  > main.fib() ./fibonacci.go:12 (PC: 0x10cdd88)
    7: func fib(n int) int {
    8:     if n < 2 {
    9:         return n
    10:     }
    11:
  => 12:     var f int
    13:     if v, ok := m[n]; ok {
    14:         f = v
    15:     } else {
    16:         f = fib(n-2) + fib(n-1)
    17:         m[n] = f
  
 • [9]. Trace stack với lệnh stack

  (dlv) stack
  0 0x00000000010cde25 in main.fib
   at ./fibonacci.go:16
  1 0x00000000010cde25 in main.fib
   at ./fibonacci.go:16
  2 0x00000000010cdfee in main.main
   at ./fibonacci.go:25
  3 0x000000000103bb63 in runtime.main
   at /usr/local/go/src/runtime/proc.go:225
  4 0x000000000106f021 in runtime.goexit
   at /usr/local/go/src/runtime/asm_amd64.s:1371
  
 • [10]. Khi cần khởi động lại dùng lệnh restart

  (dlv) restart
  

Debug trên Visual Studio Code

Cài đặt

Sau khi cài đặt Go Plugin thì VSCode sẽ tự động cài đặt Delve một open-source sẽ dùng cho việc debug code Go.

Sử dụng

 • [1]. Để thực hiện debug bạn vào [Run and Debug] hoặc nhấn tổ hợp phím Command+Shift+D

 • [2]. Để tiến hành debug bạn click vào button [Run and Debug] như trong ảnh

 • Vậy là OK.